slovenska zastava

logo

 

 

 

PODROČJA DELA - KONSERVATORSKI NAČRTI

Avgusta 2009 je bil sprejet pravilnik, ki ob pripravi projektne dokumentacije ali pred izvedbo del na kulturnih spomenikih v nekaterih primerih zahteva predhodno izdelavo konservatorskega načrta. Konservatorski načrt je potrebno izdelati le, če je tako zahtevano s kulturno varstvenimi pogoji. S konservatorskim načrtom se opredeli varovane elemente spomenika, ugotovi njihov pomen, stanje, ogroženost..., hkrati pa se podajo usmeritve za ohranjanje in varovanje spomenika. V primeru, da so predvidena konservatorsko restavratorska dela, je lahko sestavni del konservatorskega načrta tudi konservatorsko restavratorski projekt. Z njim se na osnovi pregleda stanja in morebitnih raziskav opredeli tehnologije konservatorsko restavratorskih del in pripravi popis del. Osnova za izdelavo konservatorskega načrta je Pravilnik o konservatorskem načrtu, ki podrobneje določa njegovo vsebino.

konservatorski nacrti

Izdelujemo konservatorske načrte za potrebe obnov stavbne dediščine in konservatorske načrte za potrebe izvedbe konservatorsko restavratorskih posegov. Pripravljamo tudi elaborate, ki so včasih potrebni za izvedbo konservatorskih načrtov (sondiranja, arhitekturni posnetki,...). Imamo lastno ekipo restavratorjev, usposobljenih za izvedbe sondiranj in pripravo konservatorsko restavratorskih projektov.

Na področju konservatorstva imamo večletne delovne izkušnje. Nosilec dejavnosti, Vid Klančar ima opravljen strokovni izpit iz področja konservatorske stroke. Sodelujemo s strokovnjaki, ki jih po potrebi vključimo pri izdelavi načrta (umetnostna zgodovina, etnologija, arheologija,...)

S strani konservatorjev Zavoda za varstvo kulturne dediščine zelo pogosto kroži napačna trditev, da lahko konservatorske načrte izdeluje samo Restavratorski center. Ta je po zakonu res pristojen za izdelavo konservatorskih načrtov za kulturne spomenike v lasti države, a to ne pomeni, da jih ne smejo izdelovati tudi privatna podjeta, sploh v primerih, ko gre za kulturne spomenike v privatni lasti.

Primere nekaterih narejenih konservatorskih načrtov in študij si lahko ogledate tukaj.

 

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.